Privacy statement

Click here for English.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het beschermen van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers, studie personeel (verpleegkundigen, onderzoekers, apothekers en apotheek assistenten), patiënten en zakelijke relaties dan ook als onze verantwoordelijkheid. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hieraan stelt. Met deze privacyverklaring willen we u graag informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Wie zijn wij?

CR2O BV is gevestigd aan het Bisonspoor 3002 -c701 te Maarssen en is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG. CR2O biedt een volledig scala aan diensten op het gebied van klinisch onderzoek. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het beschermen van de persoonsgegevens dan ook als onze verantwoordelijkheid.

CR2O heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de FG via onderstaande contactgegevens bereiken. 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Om onze diensten uit te voeren worden persoonsgegevens verzameld. Daar waar we gegevens verzamelen van onze opdrachtgevers, zoals contactgegevens van het studie personeel dat bij een onderzoek betrokken is, gebeurt dit altijd op basis van een overeenkomst. Dit geldt ook voor andere betrokkenen die werkzaam zijn bij ondernemingen waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. In gevallen waar bijzondere persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de betrokkene, dat wil zeggen na ondertekening van een ‘informed consent’. Zowel bij het aangaan van een overeenkomst als het geven van toestemming worden de betrokkenen vooraf uitgebreid geïnformeerd over de wijze waarop hun privacy wordt gewaarborgd. 

Dit privacy statement is bedoeld om u als bezoeker van deze website te informeren welke gegevens wij van u kunnen verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Wat verzamelen wij als u de website bezoekt? 

Ter verbetering van onze website meten en analyseren wij bezoekersinformatie. Dat doen we door middel van ‘cookies’. In onze cookiemelding kunt u meer lezen over verschillende cookies die geplaatst worden en de keuzes die u hierin kunt maken. De analytische cookies van Google Analytics zijn anoniem ingesteld, zodat wij informatie ontvangen zonder dat we daarbij persoonsgegevens van u verzamelen. 

Op onze website treft u de mogelijkheid aan om contact met ons op te nemen. Gebruikt u het contactformulier, dan vragen wij uw naam en e-mailadres zodat wij uw vraag of verzoek kunnen opvolgen. Deze gegevens worden na afhandeling van het bericht verwijderd. 

Beveiliging van uw gegevens

Wij staan ervoor om onze systemen en data zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij stellen daarom de hoogste eisen aan informatiebeveiliging. Dezelfde hoge eisen stellen we aan leveranciers die namens ons uw  gegevens verwerken, de zogeheten ‘verwerkers’. 

Meer weten? 

Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u hebben verzameld? Dan heeft u het recht een inzageverzoek bij ons in te dienen. Ook mag u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Dient u een verzoek in om van één uw rechten volgens de AVG gebruik te maken, dan ontvangt u zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 4 weken bericht van ons. 

Heeft u vragen over dit privacy statement of u wilt contact met de FG, dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:

  • Email naar: info@CR2O.nl;
  • Schriftelijk via: Bisonspoor 3002 – c701, 3605 LT, Maarssen;
  • Telefonisch via: +31 (0)85 071 74 01;
  • Of gebruik het contactformulier op deze site. 

Wijzigingen

Veranderen wij de functionaliteit van onze website, dan zullen we aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Wij brengen u hiervan dan via de website op de hoogte.

Deze versie is opgesteld in juni 2020.

English

Who are we?

CR2O has its registered offices at Bisonspoor 3002 – c701, Building Copenhagen, 6th floor in Maarssen and is the “controller” as meant by the General Data Protection Regulation, GDPR. CR2O offers a full range of clinical research services. We are aware of the trust you are placing in us. Consequently, we deem it our responsibility to protect your personal data.

CR2O uses the services of  a Data Protection Officer (DPO) who is registered with the Dutch Data Protection Authority (AP). You can reach the DPO via the contact details below.

Who do we collect personal data from?

We collect personal data essential for our service provision. Where we collect data from our clients, such as contact details of the clinical study staff involved in a clinical study, this is always done on the basis of an agreement. This also applies to other parties involved  working for companies with whom we have a business relationship. In cases where special personal data is being collected, this will only be done with the consent of the person concerned, that is after signing “informed consent”. Both by executing an agreement and giving permission, the parties involved are extensively informed in advance about the way in which their privacy is guaranteed.

The purpose of this privacy statement is to inform you, as a visitor of this website, which data we collect and how we process these data.

What data do we collect during your visit on our website?

To improve our website, we measure and analyze the statistics how visitors use the website. For this purpose we make use of “cookies”. In our cookie notification you can read more about different cookies that are placed and the specific choices you can make regarding this. The analytical cookies of Google Analytics have been  set anonymously, in order to receive information without collecting personal data from you.

On our website you will find the possibility to contact us. If you use the contact form, we kindly request your name and e-mail address so that we can follow up your question or your request. This data will be deleted after the message has been processed.

Protecting your data

We do our utmost to ensure our systems and your personal data are optimally protected against unauthorized  use. To do so, we therefore place the highest demands on our information security environment. We have also agreed with our suppliers, who process our (your) data, the so-called “processors”, that all personal data must be optimally protected.

Do you have any questions?

In case you would like to know which of your personal data has been registered, you are entitled to submit a data access and inspection request for. You may also ask us to delete your data. If you submit a request to exercise one of your rights under the GDPR, you will receive a confirming message from us as soon as possible, but in any case within 4 weeks.

If, having read our privacy statement, you still have questions,  you can contact us in one of the following ways:

  • Email to: info@CR2O.nl;
  • Send a letter to: Bisonspoor 3002 – c701, 3605 LT, Maarssen, The Netherlands.
  • Telephone number: +31 (0)85 071 74 01;
  • Or use the contact form on our website.

Changes

If we change the functionality of our website, we will make additions or changes to this privacy statement. You will be informed of this via the website.

This version was compiled in June 2020.